Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

A Pénzügyi Tudatosság Egyesület (a továbbiakban: PETU) csoportos biztosítási szerződéseket kötött az AEGON Magyarország Biztosító Zrt.-vel, amelybe a toborzást és belépést a MyAssist Kft.az elektronikus felületén (a továbbiakban: E-felület) végzi. 

A MyAssist Kft.az AEGON Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) megbízásából eljáró függő biztosításközvetítő, aki az E-felületen lehetővé teszi, hogy az ügyfelek a nap 24 órájában kezdeményezzék az igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő biztosítás létrehozását. 

Kérjük, hogy az E-felület használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek). Az E-felület használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglaltakat és az E-felületet saját felelősségére használja. 

Az E-felületet a PETU megbízásából az alábbi társaság üzemelteti: MyAssist Kft. Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 15. Adószám: 27323802-2-17 Cégjegyzékszám: 17-09-012271 Telefonszám: (+36 30) 755 5753 E-mail: hello@myassistkft.hu 

 

  1. Az E-felület tartalma, használata 

1.1. Az E-felület az ügyfél által kiválasztott biztosítás létrehozásának kezdeményezésére alkalmas. 

1.2. A felhasználónak az E-felületen található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a felhasználó felelőssége. A PETU fenntartja a jogot, hogy az E-felületen megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve az E-felületnek, vagy valamely funkciójának, részének üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse.

  1. Biztosítás létrehozásának kezdeményezése 

2.1. Az E-felületen a felhasználó bármikor kezdeményezheti a biztosítás létrehozását. 

2.2. A biztosítás kiválasztását követően, a felhasználó az alábbi adatok megadásával kezdeményezheti az ügyfélportálra való regisztrációt: név, e-mail cím.

2.3. A biztosítás érvényes létrejöttéhez a felhasználónak az adott biztosítási termékhez szükséges személyes adatokat kell megadnia. 

2.4. A felhasználó a biztosítás iránti igényének elküldését megelőzően a biztosításra vonatkozó valamennyi feltételt és nyilatkozatot megismerheti az E-felületen, és a biztosítás létrehozását e dokumentumok ismeretében kezdeményezheti. 

2.5. Az igényelni kívánt biztosítás kiválasztása, az adatok megadása és a szükséges nyilatkozatok megtétele után ún. Termékösszesítő jelenik meg, amely tartalmazza a felhasználó rögzített igényeit. Itt a felhasználónak lehetősége van az adatait, igényeit ellenőrizni, és szükség esetén azokat módosítani vagy korrigálni a beviteli mezőknél, a „Vissza” gombbal történő visszalépéssel. 

2.6. Miután a felhasználó a biztosítás létrehozása iránti igényét a „Megrendelés” gombra történő kattintással elküldte, a felhasználó által megadott e-mailcímre megküldésre kerül az igényelt biztosítás részleteit tartalmazó tájékoztató.

2.7. A biztosítási díj fizetésének módja online bankkártyás vagy hitelkártyás fizetés, illetve rendszeres megbízás alapján a felhasználó által megadott bankszámláról történő beszedés. A PETU a biztosítási díj beszedéséről a MyAssist Kft. (Székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 15.) útján a felhasználó által választott díjfizetés gyakoriságnak megfelelően gondoskodik. A biztosítási díj fizetése az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) által üzemeltetett Simplepay elektronikus rendszer segítségével történik. 

2.8. A biztosítás létrejöttét, illetve fedezetet igazoló dokumentumot (a továbbiakban: Fedezetigazolás) a PETU biztosítja az Ügyfél részére. A Fedezetigazolást a PETU a biztosítás létrejöttét követően a felhasználó által a regisztráció során megadott email-címre történő kiküldésével adja át. A Fedezetigazolás, valamint a kiválasztott, megkötött biztosítási szerződéshez kapcsolódó dokumentumok, tájékoztatók a felhasználó email címére kerülnek kiküldésre.  

  1. Az E-felület tartalmáért és működéséért való felelősség 

3.1. A PETU mindent elkövet annak érdekében, hogy az E-felületen szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a PETU – a kifejezetten a csoportos biztosítások közvetítői tevékenységére vonatkozó információkon, dokumentumokon kívül – nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely az E-felületen szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá az E-felület használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. 

3.2. A PETU nem vállal felelősséget az E-felület biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. A PETU javasolja, hogy az E-felületet felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. 

  1. Az E-felülettel kapcsolatos szellemi tulajdonjog 

4.1. Az E-felületen elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, az E-felület szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a PETU.

Az E-felület tartalmának, illetve a PETU egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag a PETU előzetes engedélyével lehetséges. Az E-felület tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak. 

  1. Egyéb rendelkezések 

5.1. A PETU bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani, amelyről a felhasználó minden esetben az E-felületen elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást. Az esetleges módosítás az E-felületen való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

5.2. A jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni. A jelen Felhasználási Feltételekből fakadó jogviták elbírálását a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt kezdeményezhetik. 

5.3. A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát. 

5.4. A felhasználó az E-felület használata során felmerült kérdéseivel vagy segítségnyújtás iránti kérelmével a MyAssist Kft-hez fordulhat. 

Pénzügyi Tudatosság Egyesület