Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.

1091 Budapest, Üllői út 1.

TÁJÉKOZTATÓ az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. megbízásából eljáró biztosításközvetítést végző biztosításközvetítőről

 

 

ALAPADATOK

A biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet,

 • Neve: MyAssist Kft.
 • Székhelye: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 15.
 • Felügyeleti regisztrációs száma: 220063000238
 • Törzsszáma: 

A gazdálkodó szervezeten belül a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy nevéről és MNB regisztrációs számáról Ön vagy a személyes közvetítés folyamán írásos formában vagy a telefonon történt közvetítés folyamán szóban – rögzített hanganyagon tárolva – kapott tájékoztatást.

A biztosításközvetítői tevékenység végzésének állama: Magyarország

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.) 

A biztosításközvetítői tevékenység formája: függő biztosításközvetítő

A függő biztosításközvetítő biztosítási alapú befektetési termékeket kizárólag tanácsadással, személyre szabott konkrét ajánlást adva értékesíthet.

A biztosítási szerződés létrejöttét követően a közvetítésért a fentiekben meghatározott függő ügynöki vállalkozás a biztosítótól kap díjazást, mely díj a biztosítási díjból számított százalékos díjazás. A biztosítási díj tartalmazza a függő ügynöknek és a termék forgalmazójának költségeit is.

A biztosításközvetítő függő biztosításközvetítőként az alábbi biztosító(k) nevében jár el: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.1

Amennyiben a függő biztosításközvetítő más biztosító társasággal is jogviszonyban áll biztosításközvetítői tevékenységre, úgy arról külön tájékoztatóban köteles tájékoztatni az ügyfelet.

A biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet, illetve a gazdálkodó szervezeten belül a tevékenységet végző természetes személy nem rendelkezik minősített befolyással az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-ben.

Sem az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., sem a biztosító társaság anyavállalata2 nem rendelkezik minősített befolyással a biztosításközvetítő gazdálkodó szervezetben.

 

FELÜGYELETI NYILVÁNTARTÁS

A biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet, valamint a szervezeten belül a közvetítői tevékenységet végző természetes személy a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) által vezetett közvetítői nyilvántartásban (Regiszter) szerepel, a Felügyelet által megállapított nyilvántartási (regisztrációs) számmal rendelkezik.

A biztosításközvetítő regisztrációs számát – melyről Ön a telefonon történt közvetítés folyamán szóban kapott tájékoztatást- az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által kiállított arcképes üzletkötői igazolvány is tartalmazza.

A biztosításközvetítő felügyeleti regisztrációs számának, valamint a felügyeleti nyilvántartásban való szereplés tényének az ellenőrzésére az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.)

https://www.aegon.hu/fontos-kozlemenyek/ervenytelen-bizonylatok.html

Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.)

http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses

 1. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-041365, adószám: 10389395-4-44
 2. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. anyavállalatai:
 • Aegon Hungary Holding B.V.

(székhely: 2591 TV Hága, 50 AEGONplein, Hollandia, nyilvántartási hatóság: a Hágai Tartomány Kereskedelmi Kamarája, nyilvántartási szám: 27144227)

 • Aegon Hungary Holding II B.V.

(székhely: 2591 TV Hága, 50 AEGONplein, Hollandia, nyilvántartási hatóság: a Hágai Tartomány Kereskedelmi Kamarája, nyilvántartási szám: 27131377)

 

FELELŐSSÉG A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE SORÁN OKOZOTT KÁRÉRT VAGY FELMERÜLT SÉRELEMDÍJÉRT

A biztosításközvetítő által az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. megbízásából végzett közvetítői tevékenysége során okozott károkért és sérelemdíj megfizetéséért az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. áll helyt. 

A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ DÍJAK ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁGA

A biztosítási termék közvetítése során a biztosításközvetítő az ügyféltől díjat vagy díjelőleget nem jogosult átvenni. A biztosításközvetítő a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem veheti át. 

 

A BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ KÉPVISELETI JOGOSULTSÁGA

A biztosításközvetítő a biztosítóval fennálló biztosításközvetítésre vonatkozó szerződése alapján korlátozott képviseleti jogosultsággal rendelkezik, a szerződő/biztosított részéről átadott vagy megtett, a biztosításközvetítő által átvett vagy rögzített nyilatkozatok nem jelentik a biztosító tudomásszerzését.

A biztosításközvetítő a biztosító nevében a szerződés megkötésére nem jogosult.

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉGEK

A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt e pont alkalmazásában: ügyfél) a Biztosító, a megbízásából eljáró ügynök, vagy – adott termék kapcsán – az általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban az alábbiakban foglaltak szerint közölhesse.

A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhető és megtekinthető ügyfélszolgálati irodákban, illetve a biztosító honlapján: https://www.aegon.hu/ugyintezes/panaszkezelesi-szabalyzat.html

2.1 A Panaszok bejelentésére biztosított lehetőségek 

Ügyfeleink szóbeli panaszaikat személyesen vagy telefonon tehetik meg:

 1. személyesen: valamennyi, a biztosító ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben (Ügyfélszolgálati Irodák, Értékesítési pontok), azok nyitvatartási idejében. 
 2. telefonon: a (+36) 1-477-4800, külföldről is hívható telefonszámon nyitvatartási időben. 

Az irodák címe, és nyitvatartási valamint a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a https://www.aegon.hu/ugyintezes/elerhetosegek.html linken található.

Ügyfeleink írásbeli panaszaikat az alábbi csatornákon tehetik meg:

 1. személyesen vagy más személy által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján;
 2. postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Központi Panasziroda, 1813 Budapest, Pf. 245;
 3. telefaxon: (+36) 1-476-5791;
 4. elektronikus úton a https://www.aegon.hu/aegon-panaszbejelentes linken elhelyezett on-line panaszbejelentőn vagy a panasz@aegon.hu e-mail címen;
 5. adatkezelési ügyekben elektronikusan a https://www.aegon.hu/adatbiztonsag oldalon vagy az adatvedelem@aegon.hu e-mail címen. 

 

 1. JOGORVOSLATI FÓRUMOK

A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.

3.1. A fogyasztónak minősülő ügyfelek részére nyitva álló jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

 

Pénzügyi Békéltető Testület

 • székhely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
 • levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf. 172
 • telefon: (+36) 80-203-776
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást.

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Pénzügyi Békéltető Testület előtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

Bíróság

Az ügyfél panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).

A fogyasztó a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény alapján – a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.

Magyar Nemzeti Bank

 • székhely: Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
 • levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777
 • telefon: (+36) 80-203-776
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Bővebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.

A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló „Kérelem” nyomtatvány megküldését igényelheti.

Az igénylés módja: 

 • telefonon: (+36) 1-477-4800
 • postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22
 • e-mailen: panasz@aegon.hu

A biztosító a nyomtatványt igazolható módon, költségmentesen az ügyfél kérésének megfelelően e-mailen vagy postai úton küldi ki. A biztosító a nyomtatványokat elérhetővé teszi a honlapján, a www.aegon.hu weboldalon és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben is.

3.2. Fogyasztónak nem minősülő ügyfelek számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségek

A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).

3.3. A biztosító adatkezelését érintő panaszok esetén nyitva álló jogorvoslati lehetőségek

A biztosító adatkezelését érintő adatvédelmi panasz esetén, amennyiben az ügyfél a biztosító adatkezeléssel összefüggő panaszra adott válaszával nem ért egyet, 30 napon belül bírósághoz, illetve ha a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés biztosító általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • telefon: +36 (1) 391-1400
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bővebben a www.naih.hu honlapon kaphat tájékoztatást.

 

TERMÉKEK TERJESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG

Az egyes termékek terjesztésére vonatkozó jogosultságok a kimutatásban a gazdálkodó szervezeten belül tevékenységet végző természetes személyek bontásában is meghatározásra kerülnek. A biztosításközvetítő által értékesíthető termékek felsorolása:

 

Módozatkód Termék neve
  MyHome – Csoportos háztartási asszisztencia biztosítás
21870 MyCar – Csoportos gépjármű-asszisztencia biztosítás