TÁJÉKOZTATÓ
a távértékesítés keretében megkötendő szerződésekhez

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa át és őrizze meg jelen tájékoztatónkat, amely a távértékesítéshez kapcsolódó sajátosságokról tartalmaz részletes felvilágosítást.
Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Tudatosság Egyesület csoportos biztosításhoz történő csatlakozása nem személyes megkeresés útján történik, az alábbiakról tájékoztatjuk Önt:

1. Biztosító adatai
Cégneve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Levelezési címe: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Contact Center; 9401 Sopron, Pf.: 22.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041365
Telefonszáma: (+36) 1-477-4800
Faxszáma: (+36) 1-476-5710
Fő tevékenységi köre: biztosítási tevékenység
Elektronikus elérhetősége: www.aegon.hu/irjonnekunk
Felügyelő hatósága: Magyar Nemzeti Bank
Felügyelő hatóság székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

2. A biztosítási szolgáltatás részletezése
A biztosítási szolgáltatás lényegi jellemzőire, a biztosító teljesítésének szabályaira a szerződési feltétel nyújt tájékoztatást.
A fogyasztót a csatlakozáskor közölt díjon kívül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.
A távközlő eszköz használatának – a biztosítási jogviszony létrejöttével kapcsolatos – fogyasztót terhelő többletköltsége nincs. A fogyasztó jogosult a választott távközlő eszköz fajtáját megváltoztatni, ha ez a megkötött szerződéssel és szolgáltatás jellegével összeegyeztethető.

3. Biztosítási jogviszony megszüntetésének joga
Ön a biztosítási feltételekben megjelölt megszüntetési jogán felül, a csatlakozás napjától számított tizennégy naptári napon belül jogosult csoporttagságáról indoklás nélkül lemondani. A lemondásra a csoportos biztosítást szerződőként megkötő Pénzügyi Tudatosság Egyesület 2120 Dunakeszi, Veres Péter utca 4. postacímére címre küldött levelében, vagy a felmondas@petu.hu e-mail címre küldött e-mailben van lehetőség.
A csoporttagság a csatlakozás dátumára visszamenőleges hatállyal szűnik meg.
A Pénzügyi Tudatosság Egyesület köteles a befizetett díjat a lemondó nyilatkozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 30 napon belül a Biztosított részére visszatéríteni.

4. Panaszkezelés
A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt e pont alkalmazásában: ügyfél) a biztosító, vagy a megbízásából eljáró ügynök magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban az alábbiakban foglaltak szerint közölhesse.
A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhető és megtekinthető ügyfélszolgálati irodákban, illetve a biztosító honlapján:
https://www.aegon.hu/ugyintezes/panaszkezelesi-szabalyzat.html
A Panaszok bejelentésére biztosított lehetőségek
Ügyfeleink szóbeli panaszaikat személyesen vagy telefonon tehetik meg:
1. Az a természetes személy, akinek a részére – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból – a szolgáltatást nyújtják, továbbá, aki a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat/ajánlati felhívás címzettje.
2. bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére
a ) személyesen: valamennyi, a biztosító ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben
(Ügyfélszolgálati Irodák, Értékesítési pontok), azok nyitvatartási idejében;
b) telefonon: a (+36) 1-477-4800, külföldről is hívható telefonszámon nyitvatartási időben.
Az irodák címe, és nyitvatartási valamint a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a https://www.aegon.hu/elerhetosegek/elerhetosegek.html linken található.

Ügyfeleink írásbeli panaszaikat az alábbi csatornákon tehetik meg:
a) személyesen vagy más személy által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján;
b) postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Központi Panasziroda, 1813 Budapest, Pf. 245;
c) telefaxon: (+36) 1-476-5791;
d) elektronikus úton a https://www.aegon.hu/aegon-panaszbejelentes linken elhelyezett on-line panaszbejelentőn vagy a panasz@aegon.hu e-mail címen;
e) adatkezelési ügyekben elektronikusan a https://www.aegon.hu/adatbiztonsag oldalon vagy az adatvedelem@aegon.hu e-mail címen.
Jogorvoslati fórumok:
A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.
Az ügyfél a biztosítási jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
Pénzügyi Békéltető Testület
székhely: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf. 172
telefon: (+36) 80-203-776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást.
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Pénzügyi Békéltető Testület előtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.
Bíróság
Az ügyfél panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).
A fogyasztó a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó – a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény alapján – a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.

Magyar Nemzeti Bank
székhely: Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777
t elefon: (+36) 80-203-776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Bővebben a www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.
A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló „Kérelem” nyomtatvány megküldését igényelheti.
Az igénylés módja:
telefonon: (+36) 1-477-4800
postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22
e-mailen: panasz@aegon.hu
A biztosító a nyomtatványt igazolható módon, költségmentesen az ügyfél kérésének megfelelően emailen vagy postai úton küldi ki. A biztosító a nyomtatványokat elérhetővé teszi a honlapján, a www.aegon.hu weboldalon és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben is.
A biztosító adatkezelését érintő panaszok esetén nyitva álló jogorvoslati lehetőségek:
A biztosító adatkezelését érintő adatvédelmi panasz esetén, amennyiben az ügyfél a biztosító adatkezeléssel összefüggő panaszra adott válaszával nem ért egyet, 30 napon belül bírósághoz, illetve ha a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés biztosító általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36 (1) 391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Bővebben a www.naih.hu honlapon kaphat tájékoztatást.