ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A MyAssist Kft. székhelye: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 15. statisztikai számjele: 17-09-012271, adószáma: 27326802-2-17 a www.myassist.hu honlapon keresztül biztosításközvetítői tevékenységet végez a Pénzügyi Tudatosság Klub által kötött csoportos biztosítási szerződésekhez való csatlakozás kapcsán. Mivel a biztosítások csak az Klub tagjai részére érhetőek el, így ezen tevékenysége során az érdeklődők körében tagtoborzást is végez az egyesület részére.

A MyAssist Kft. (a továbbiakban mint „MyAssist”) a GDPR-ból (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről), valamint a hatályos magyar adatkezelési jogszabályokból eredő kötelezettségeinek eleget téve a következők szerint tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket. Ezen dokumentumban:
• Csoporttag az, aki a csatlakozási nyilatkozat alapján – a Pénzügyi Tudatosság Klub tagjaként – csatlakozik a Klub által megkötött csoportos biztosítási szerződés(ek)hez,
• Díj a csoportos biztosítás egy főre és időszakra vetített – a választott szolgáltatásoktól függő – biztosítási díja.
A MyAssist a tevékenységével összefüggésben természetes személy tagok és egyéb érintettek személyes adatait kezeli. A MyAssist ezen adatokat a biztosításközvetítői honlapja (www.myassist.hu) által gyűjti és elektronikus formában kezeli.
Jelen Adatkezelési tájékoztató célja az érintettek tájékoztatása a MyAssist általi adatkezeléssel kapcsolatban.
Fenntartjuk a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései valamelyikében a fentiek alapján változás állna be, akkor az Adatkezelési tájékoztató hatályos verzióját – hatályba lépésének napja megjelölésével – weboldalunkon tesszük közzé.

1. FOGALMAK
Az Adatkezelési tájékoztató érthetőség, egyértelműség, világos és egyszerű nyelvezettel történő tájékoztatás elveinek történő megfelelése érdekében a MyAssist a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében ismerteti a tájékoztatóban használt fogalmak jelentését, valamint az adatkezelés elveit a GDPR-ban rögzítettekkel összhangban.

2. A MYASSIST KFT., MINT ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Figyelemmel arra, hogy a MyAssist a tagok és egyéb érintettek adatait közvetlenül gyűjti (szerzi be), a GDPR 13. cikke szerint az alábbiakról a tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket:
• adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetősége:
MyAssist Kft., székhely: 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 15.
képviseli: Baka Ferenc ügyvezető
• kapcsolattartó személy neve és elérhetőségei adatvédelmi ügyekben:
Török Péter, email: adatkezeles@myassist.hu, telefon: +36 30 940-6579
• adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei:
az MyAssist-nél adatvédelmi tisztviselő nem működik.
Az MyAssist a GDPR 13. cikk szerinti további kötelező adatokról a tájékoztató következő részeiben értesíti az érintetteket.

3. AZ MYASSIST ÁLTAL AZ ÉRINTETTRŐL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK JOGALAPJA, CÉLJA
3.1. Adatkezelés jogalapja
az MyAssist a GDPR 13. cikke alapján az alábbiak szerint tájékoztatja a tagokat és az egyéb érintettet a személyes adatai kezelésének jogalapjáról, az adatok kezelésének céljáról, valamint a címzettek kategóriájáról:
A MyAssist az érintett adatait az alábbi jogalapok alapján kezeli (az egyes adatokhoz tartozó jogalapok a későbbiekben kerülnek részletesen kifejtésre):
(A) jelölésű jogalap – érintett hozzájárulása: ebben az esetben az érintett hozzájárulást adott a személyes adatai kezeléséhez egy vagy több meghatározott célra – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Az MyAssist a hozzájárulás megadása előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet arról, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt a MyAssist külön is felhívja minden érintett figyelmét arra is, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adataival kapcsolatban az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
(B) jelölésű jogalap – jogi kötelezettség teljesítése: ebben az esetben a MyAssist abból a célból kezeli az érintett személyes adatait, hogy a MyAssist a hatályos jogszabályok (például Ptk. 3:80. § – tagi nyilvántartás vezetése) által részére meghatározott jogi kötelezettségeinek eleget tehessen [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]
Ilyen jogi kötelezettség lehet például: nyilvántartási kötelezettség, számviteli kötelezettségek teljesítése, közigazgatási, hatósági kötelezések teljesítése, hatósági megkeresések teljesítése.
(C) jelölésű jogalap – jogos érdek: ebben az esetben az adatkezelés a MyAssist vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé – [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
Ezen jogalap esetében a MyAssist köteles érdekmérlegelést végezni. Az ún. érdekmérlegelési teszt során a MyAssist objektív szempontok alapján dönti el, hogy az adatkezeléssel szembeni érintetti érdekek elsőbbséget élveznek-e a MyAssist által meghatározott célokkal szemben. Az érdekmérlegelési teszt során a MyAssist kiemelten figyelembe veszi az alábbiakat:
• a választott módszer vagy egyedi technológia, amivel az adatkezelést végzi, szükséges legyen a MyAssist jogos érdekei szempontjából;
• az adatkezelés arányos legyen az üzleti igényekkel, azaz az elérni kívánt céllal;
• az adatkezelést a lehető legkisebb beavatkozást okozó módon kell végezni és a konkrét kockázati területre kell összpontosítani.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés célja lehet például:
• tagok részére nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében tett intézkedések,
• jogi eljárásban való részvétel, jogi igények érvényesítése vagy elhárítása;
• információs rendszerek biztonságának fenntartása.
A MyAssist tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataik kiértékelése alapján nem történik automatikus döntéshozatal.
3.2. Adatkezelés céljai
3.2.1. A MyAssist honlapjának látogatása
Amennyiben valaki a MyAssist honlapját (www.myassist.hu) látogatja, és más tevékenységet a böngészésen kívül nem végez, úgy a MyAssist honlapja által az alábbi adatokat kezeli.
érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
IP cím jogos érdek (C) a honlapra látogatók azonosítása,
statisztikák, elemzések készítése
érdeklődési körre vonatkozó információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján) az érintett hozzájárulása (A); jogos érdek (C) személyre szabott szolgáltatások
biztosítása, hirdetések testre-
szabásának elősegítése,
kényelmi funkciók igénybevétele
cookie-k alkalmazásával

Személyes adatok forrása:
A MyAssist – tárhelyszolgáltatója által – a honlapra történő látogatáskor a felhasználó IP címét automatikusan rögzíti a webszerver forgalmi naplóba, melyet a honlapon található tartalom szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a MyAssist jogos érdekére tekintettel kezel. Az automatikusan rögzített IP címeket a MyAssist a rögzítésüket követő legfeljebb 7 napig tárolja.
A MyAssist a testre szabott kiszolgálás érdekében a honlapra látogatók számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookie-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a honlapra látogató törölni tudja a saját számítógépéről, és beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását letiltsa. A cookie-k alkalmazásának letiltásával ugyanakkor a MyAssist honlapjának működése nem lesz teljes értékű. A cookie-k használatával kapcsolatos részletes tájékoztatás a MyAssist honlapján közzétett Cookie Tájékoztatóban található.
Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
A MyAssist az automatikusan rögzített IP címeket, valamint a cookie-k alkalazásával gyűjtött adatokat – tárhelyszolgáltatóján kívül – nem továbbítja más címzettnek.
3.2.2. Csatlakozás a csoportos biztosításokhoz, biztosítási díjak megfizetése
A MyAssist honlapjának megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, a klubtagként a csoportos biztosításokhoz történő csatlakozás kivételével a honlapra látogató személy a fentiek szerint hozzáfér annak valamennyi funkciójához.
Amennyiben azonban a honlapon böngésző személy a honlapon közzétett dokumentumok ismeretében akként határoz, hogy csatlakozni kíván a csoportos biztosítási szerződésekhez, és ezért a Pénzügyi Tudatosság Klub tagjává kíván válni és ezáltal a tagsággal járó előnyökkel élni kíván, akkor a MyAssist oldalon csatlakozhat a csoportos biztosítási szerződésekhez, melyek adatkezelési tevékenységeket is magukba foglalnak.
A MyAssist honlapját böngésző azon természetes személy, aki megfelel a honlapon is közzétett dokumentumokban (pl. Ügyfél-tájékoztatóban, Általános- és Különös biztosítási feltételekben) a tagokra (és biztosítottakra) előírt feltételeknek (pl. életkori előírás), a MyAssist honlapján a „Csatlakozom” ikonra kattintást követően adatainak megadásával, az Ügyféltájékoztatónak, a jelen Adatkezelési tájékoztatónak, valamint a Biztosítási feltételeknek magára kötelező elfogadásával, valamint az első időszakra esedékes biztosítási díj megfizetésével válik a csoportos biztosítás csoporttagjává.
A csatlakozás során, valamint a díjfizetéssel kapcsolatban a MyAssist honlapján keresztül a Tag alábbi adatait gyűjti és kezeli:
érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
név (titulus, vezetéknév, keresztnév)
jogos érdek (C) A névadat kezelésének céljai az alábbiak:
a csoporttag azonosítása, a csoportos biztosítások más csoporttagoktól történő megkülönböztetése;
a csoporttag megfelelő megszólítása kapcsolatfelvétel esetén;
a csoporttagság jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése a csoporttag részére (pl. a csoportos szerződések megújulásáról tájékoztató küldése a csoporttag részére akár postai úton);
jogosultságok gyakorlása a csoporttaggal
szemben.
állandó lakcím jogi kötelezettség teljesítése (B) a MyAssist köteles a csoportos szerződések tagjairól nyilvántartást
vezetni, mely nyilvántartásban rögzített adatok egyike a csoporttag állandó lakcíme.
jogos érdek (C) A lakcím-adat kezelésének céljai az
alábbiak:
a csoporttagi jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése a csoporttag részére (pl. a csoportos szerződések megújulásáról tájékoztató küldése a csoporttag részére akár postai úton);
jogosultságok gyakorlása a csoporttaggal szemben.
születési idő jogos érdek (C) Az csoportos biztosítás tagjaként és így
a biztosítottként történő kijelölés a biztosítási feltételekben meghatározott korhatárhoz kötött, melynek ellenőrzése érdekében a MyAssist a tag születési idejére vonatkozó adatot gyűjt.
Tag neme jogos érdek (C) a MyAssist általi statisztikai kimutatások
készítéséhez szükséges adat
anyja neve jogos érdek (C) a csoporttag azonosításához szükséges adat
telefonszám jogos érdek (C) A csoporttag részére a tagi jogviszonya és a biztosítotti kijelölés esetén a biztosítotti pozíciójából eredő jogosultságok biztosítása a MyAssist a közvetlen kapcsolatfelvétel érdekében kezeli a csoporttag ezen adatát.
e-mail cím jogos érdek (C) A belépés során a csoporttag részére a MyAssist (az e-mail cím helyességének
megerősítése céljából) visszaigazoló
e-mailt küld, melynek, valamint a tagi
és biztosítotti kijelölés esetén a csoporttag biztosítotti pozíciójából eredő jogosultságok biztosítása érdekében kezeli a MyAssist a csoporttag ezen adatát.
Tag által megadott ügyfélazonosító és jelszó az érintett hozzájárulása (A) a csoporttag által megadott ezen adatok célja a csoporttag részére egyedi felhasználói fiók létrehozása, valamint az abba való belépés biztonságának biztosítása a MyAssist által.

Személyes adatok forrása:
A MyAssist a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül a csoporttagtól (csoporttaggá válni szándékozó személytől) gyűjti, a belépés során a megfelelő cellák csoporttag (csoporttaggá válni szándékozó személy) általi kitöltésével.
Az adatkezelés időtartama: a MyAssist a fenti adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őrzi meg.

Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
A MyAssist ezúton tájékoztatja csoporttagjait, hogy a jelen pont szerint kezelt személyes adatokat az alábbi címzetteknek továbbítja:
A MyAssist a Csatlakozási nyilatkozatban is rögzített adatokat az ott meghatározott célból az ott meghatározott címzettek részére továbbítja, mely Csatlakozási nyilatkozatot a MyAssist megőrzi.
A honlap általi adatgyűjtés során a MyAssist adatfeldolgozójaként a MyAssist megbízott tárhelyszolgáltatója jár el, emellett az adatok automatizált formában továbbításra kerülnek az elektronikus platformot üzemeltető szolgáltató részére is.

A tárhelyszolgáltatást végző megnevezése: Magyar Hosting Kft
A tárhelyszolgáltatást végző címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A tárhelyszolgáltatást végző telefonszáma: +36-1/700 2323
A tárhelyszolgáltatást végző e-mail címe: info(kukac)mhosting(pont)hu

A csoporttaggá válni kívánó személynek a csatlakozás során a MyAssist honlapjáról átirányított fizetési oldalon (online) van lehetősége az biztosítási díj megfizetésére. A díjfizetéshez az OTP Mobil Kft. egy általa üzemeltetett, elektronikusan védett, a banktitkok biztonságos kezelésére alkalmas, 128 biten titkosított, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszert, illetve a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő internetes oldalt bocsát az érintett rendelkezésre.
Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/20/30/70/ 3-6
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat(kukac)simple(pont)hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét, vezetéknevét, keresztnevét, országát, telefonszámát, e-mail címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.
A SimplePay Adatkezelési tájékoztató a következő linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A továbbított adatok köre
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring
A csoporttag a biztosítási díjat ezen az OTP Mobil Kft. által fenntartott/üzemeltetett oldalon fizeti meg, egyúttal felhatalmazza a MyAssistot, hogy az egyesület részére a további, folytatólagos díjakat a megadott bank- vagy hitelkártyáról minden biztosítási időszak elején rendszeresen levonhassa.
A befizetett díjakról szükségszerűen kiállított számviteli bizonylatok és riportok továbbításra kerülnek a MyAssist könyvelését ellátó megbízott könyvelő társaság részére.
Az adatfeldolgozó megnevezése: VI-KON EURO Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 32.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 74 510-065
Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello(kukac)vikon(pont)hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
Számlázással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Online számlázási rendszert üzemeltető neve: Billingo – Octonull Kft.
Online számlázási rendszert üzemeltető székhelye:
1085 Budapest, József körút 74. I.em. 6.
Online számlázási rendszert üzemeltető telefonszáma: +36 70 904 5287
Online számlázási rendszert üzemeltető e-mail címe: hello(kukac)billingo(pont)hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét, nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.
A tagsággal járó biztosítási szolgáltatások kapcsán a biztosításhoz szükséges valamennyi adat (név, születési idő, lakcím, rendszám, e-mail cím, telefonszám, díjfizetettség) átadásra kerül az ALFA VIG Biztosító Zrt. részére.
Az adatfeldolgozó megnevezése: ALFA VIG Biztosító Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 255 0637
Az adatfeldolgozó e-mail címe: myassist(kukac)aegon(pont)hu

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a biztosítási jogviszony létrehozásában, fenntartásában és megszűnésében. Ennek során az adatkezelő az érintett neve, születési ideje, a biztosításba vont lakóhely címe, a biztosításba vont gépjármű rendszáma, az érintett e-mail címe, és telefonszám, valamint az egyéni díjfizetettség adatait kezeli. A tagság megszűnésével az adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.
3.2.3. Első időszakot követő (folytatólagos) díjak megfizetése, csoporttagi nyilvántartás
A csoporttag az első időszakra esedékes biztosítási díjat a fenti 3.2.2. pont szerint teljesíti, ezt követően viszont a díjat nem a MyAssist honlapján, hanem az alábbi módon teljesíti.
A MyAssist a csoport tagjai által befizetett díjakról, a csoporttagok esetleges díj-elmaradásairól nyilvántartást vezet, mellyel kapcsolatban az alábbi adatokat kezeli:
érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
név (titulus, vezetéknév, keresztnév) jogos érdek (C) a csoporttag azonosítását szolgálja
Tag – honlap által generált – egyedi azonosító kódja jogos érdek (C) a csoporttag azonosítását szolgálja
lakcím jogos érdek (C) a csoporttag azonosítását szolgálja
e-mail cím jogos érdek (C) A MyAssist a csoporttagot a díjelmaradásáról
elsőként e-mailben tájékoztatja, melynek
érdekében kezeli a csoportag ezen adatát.
telefonszám jogos érdek (C) A MyAssist a csoporttagot a tagdíjelmaradásáról
az e-mailben küldött felhívást követően telefonon is értesíti, melynek érdekében kezeli
a csoporttag ezen adatát.
A csoporttag által fizetett díj összege jogos érdek (C) a csoporttag által befizetett tagdíjak nyilvántartása
díjelmaradás összege jogos érdek (C) a MyAssist a csoporttaggal szembeni díjkövetelésének nyilvántartása annak a csoporttaggal szembeni érvényesítése érdekében
első díj megfizetésének időpontja jogos érdek (C) A csoportos szerződésbe történő belépés feltétele az első időszakra esedékes biztosítási díj megfizetése, mely időpont a csoporttagság keletkezésének időpontjával azonos.
A MyAsssit a csoporttagjairól vezetett
nyilvántartásban rögzíti ezt az időpontot is.

Személyes adatok forrása:
A MyAssist a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül a csoportagtól gyűjti, a belépés során a megfelelő cellák csoporttag (taggá válni szándékozó személy) általi kitöltésével. Egyes adatokat (pl. díjelmaradás összege) a platform szolgáltató által üzemeltetett rendszer automatikusan generál.
Az adatkezelés időtartama: A MyAssist a fenti adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott ideig őrzi meg.
Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
A MyAssist ezúton tájékoztatja a csoport tagjait, hogy a jelen pont szerint kezelt egyes személyes adatokat a MyAssist továbbítja a fizetési szolgáltató részére, a csoporttag által adott – a csoportag bankkártyájának a folytatólagos díjjal történő megterhelésére irányuló – megbízás érvényesítése érdekében.
A fenti adatokat a MyAssist elektronikus platformon tárolja, mely platformot üzemeltető társaság technikai hozzáféréssel rendelkezik az adatokhoz, mint az elektronikus rendszer üzemeltetője.
A befizetett díjról kiállított számviteli bizonylatok/bizonylatokról kiállított riportok pedig továbbításra kerülnek a MyAssist könyvelését ellátó megbízott könyvelő társaság részére.

3.2.4. Felhasználói fiók
A MyAassist az alábbiakban leírtak szerint működteti.
Amennyiben a honlapra látogató a weboldalon keresztül belépett a csoportos biztosításba, a MyAssist honlapja a csoporttag által megadott adatokat, valamint a belépés során keletkező egyéb adatokat (pl. díj befizetésével kapcsolatos tranzakciós adatok) a csoportag részére létrehozott egyedi felhasználói fiókban (Ügyfélportál) rögzíti. Emellett a csoporttag jogosult az adatok naprakészen tartása érdekében egyes adatok (pl. lakcím) módosítására is. A felhasználói fiókban az alábbi adatok rögzülnek automatikusan a belépés során:
érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
csoporttag által a belépéskor megadott ügyfélazonosító jogos érdek (C) a csoporttag egyedi felhasználói fiókjához való hozzáférés biztosítása, a csoporttag azonosítása
csoporttag által a belépéskor megadott jelszó jogos érdek (C) a csoporttag adatainak védelme, annak
biztosítása, hogy jogosulatlan személy a
csoporttag fiókjához ne férhessen hozzá
valamennyi a belépéskor a csoporttag által megadott és a 3.2.2. pontban felsorolt adat jogos érdek (C) a csoporttag adatainak naprakészen tartásának biztosítása, a csoporttag részére a MyAssist által szolgáltatások nyújtása, csoporttag kötelezettségeinek teljesítésének biztosítása
valamennyi a belépéskor keletkező, valamint a biztosítotti kijelölés esetén keletkező személyes adat jogos érdek (C) a csoportag részére kényelmi funkcióként a MyAssist a felhasználói fiókot díjmentesen biztosítja, melyben a csoporttag nyomon követheti a tagságához kapcsolódó adatait

A MyAssist kiemelten kéri a csoporttagokat, hogy az adatok naprakészen tartásában a felhasználói fiókadatok rendszeres áttekintésével és frissítésével működjenek közre.
A belépés során megadott, valamint a felhasználói fiókban tárolt adatokat a MyAssist a fentiek szerint saját, valamint a biztosítottként kijelölt tagok esetében a biztosító jogos érdeke érvényesítése érdekében kezeli. A csoporttag a személyes fiókba történő belépést követően bármikor jogosult arra, hogy a korábban a MyAssist rendelkezésére bocsátott egyes adatait módosítsa (pl. lakcím).
Személyes adatok forrása:
A MyAssist a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül a csoporttagtól gyűjti, belépés, illetve a felhasználói fiók használata során a megfelelő cellák csoporttag általi kitöltésével. Emellett egyes adatokat a honlap automatikusan rögzít (pl. díj befizetésével kapcsolatos tranzakció adatai).
Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
A MyAssist ezúton tájékoztatja csoporttagjait, hogy a jelen pont szerint kezelt személyes adatokat – a tárhelyszolgáltató és az elektronikus platformot üzemeltető társaságon kívül – nem továbbítja más címzettnek.

3.2.5. Új jelszó igénylése
Amennyiben a csoporttag elfelejti a felhasználói fiókjához tartozó jelszót, ahhoz ezen okból nem fér hozzá, lehetősége van ideiglenes jelszóval belépnie a felhasználói fiókjába.
Az új jelszó igénylése során a MyAssist által kezelt adatok köre:
érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
e-mail cím az érintett hozzájárulása (A) felhasználói fiókhoz történő hozzáférés
lehetővé tétele
ideiglenes jelszó az érintett hozzájárulása (A) felhasználói fiókhoz történő hozzáférés
lehetővé tétele

Az adatkezelés időtartama: az új jelszó csoporttag általi megadásáig terjedő időtartam.
Személyes adatok forrása:
A MyAssist a jelen pontban felsorolt személyes adatokat részben acsoporttagtól gyűjti (e-mail cím), melyet összevet a korábban megadott adataival. Másrészről pedig a MyAssist generál egy új, ideiglenes jelszót, melyet e-mailben küld meg a csoporttag részére.
Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
Az adatkezeléssel érintett harmadik fél kizárólag a MyAssist honlapjának tárhelyszolgáltatója, valamint az elektronikus platformot üzemeltető szolgáltató.

3.2.6. Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
A MyAssist a csoportos biztosításba történő belépés során a csoporttaggá válni kívánó érintett hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az alábbi személyes adatait a MyAssist marketing célokból (közvetlen üzletszerzési tevékenység során) is kezelje az alábbiak szerint:

érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
név az érintett hozzájárulása (A) a csoporttag azonosítása, megszólítása
telefonszám az érintett hozzájárulása (A) a csoporttag részére a MyAssist céljához kapcsolódó
szolgáltatások ajánlása telefonon keresztül
érintettről készült hanganyag az érintett hozzájárulása (A) a MyAssist minőségbiztosítási célból rögzíti az érintettel folytatott beszélgetést
e-mail cím az érintett hozzájárulása (A) a csoporttag részére a MyAssist céljához kapcsolódó
szolgáltatások ajánlása e-mailen keresztül

A telefonhívást és beszélgetést a MyAssist minőségbiztosítási okokból rögzíti, melyre az érintett figyelmét a MyAssist a telefonbeszélgetés kezdetén külön is felhívja az érintett figyelmét.
Személyes adatok forrása:
A MyAssist a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül az érintettől gyűjti, a belépés során a megfelelő cellák érintett általi kitöltésével.
Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
A jelen pontban megjelölt adatokat a MyAssist nem továbbítja más címzettnek.
A MyAssist ezúton külön is tájékoztatja a belépés során a megfelelő check-box-ot bejelölő, és ezzel az adatkezeléshez hozzájárulást adó érintetteket, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonására az Egyesület a 2. pontban megjelölt címre küldött levélben jelzi.
A MyAssist a hozzájárulás megadásakor tájékoztatta az érintetteket, miszerint a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adataival kapcsolatban az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A tiltakozási joggal kapcsolatos további tájékoztatás jelen Adatkezelési tájékoztató 5.7. pontjában található.

3.2.7. Kapcsolatfelvétel e-mailben / közvetlenül a honlapon keresztül
A MyAssist a közvetített szolgáltatásai nyújtása körében, és csoporttagjai / a MyAssist tevékenysége iránt érdeklődő csoporttagnak nem minősülő természetes személyek megfelelő tájékoztatása során:
• az érintettek által a 2. pontban megjelölt e-mail címre, valamint
• a MyAssist csoporttagja által a honlapon keresztül küldött üzenetekre (közvetlen üzenetküldés lehetősége) válaszüzenetet küld, mellyel összefüggésben a MyAssist ugyancsak személyes adatok kezelését végzi.
A MyAssist csoporttagja a honlapon keresztül történő közvetlen üzenetküldés segítségével (Kapcsolat fülön) vagy e-mailben szöveges üzenetet küldhet a MyAssist részére, információkat kérhet, észrevételeket tehet a MyAssist tagjai részére nyújtott szolgáltatásaival, tevékenységével kapcsolatban. Az Egyesület részére emellett kívülálló harmadik személy érintettek is küldhetnek e-mail üzeneteket.
A honlapon keresztül történő közvetlen kapcsolatfelvétel során a MyAssist a csoporttag alábbi személyes adatait kezeli:
érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
név az érintett hozzájárulása (A) a csoporttag azonosítása, valamint a MyAssist válaszüzenetében a megfelelő megszólítás érdekében szükséges a névadat kezelése
e-mail cím az érintett hozzájárulása (A) válaszüzenet küldésének címe
telefonszám az érintett hozzájárulása (A) az üzenetben kért telefonos visszajelzés
esetén a csoporttag közvetlen megkeresése telefonon keresztül
egyéb (csoporttag által megadott) adat az érintett hozzájárulása (A) megfelelő tartalmú válaszüzenet küldése

E-mailben történő megkeresés esetén a MyAssist a csoporttag / a MyAssist tevékenysége iránt érdeklődő csoporttagnak nem minősülő természetes személy alábbi személyes adatait kezeli:
érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
név az érintett hozzájárulása (A) a csoporttag / egyéb érintett azonosítása, valamint a MyAssist válaszüzenetében a megfelelő megszólítás érdekében szükséges a névadat kezelése
e-mail cím az érintett hozzájárulása (A) válaszüzenet küldésének címe
egyéb (érintett által megadott) adat (pl. telefonszám, életkor, érdeklődési kör) az érintett hozzájárulása (A) megfelelő tartalmú válaszüzenet küldése

A MyAssist fenti 2. pontban rögzített telefonszámon (telefonos ügyfélszolgálat) mind a MyAssist csoporttagjai, mind pedig a csoporttagnak nem minősülő érintettek is megkereshetik, valamint a fentiek szerint az érintett a MyAssist részéről is visszahívást kérhet, mely esetben a MyAssist az érintett alábbi adatait kezeli:

érintett adat kategóriája adatkezelés jogalapja adatkezelés célja
név az érintett hozzájárulása (A) a csoporttag / egyéb érintett azonosítása, valamint
a MyAssist általi megfelelő megszólítása
érdekében szükséges a névadat kezelése
érintettről készített hangfelvétel az érintett hozzájárulása (A) a MyAssist minőségbiztosítási célból rögzíti az érintett-tel folytatott beszélgetést
egyéb (érintett által megadott) adat (pl. tagsági szint) az érintett hozzájárulása (A) a MyAssist az érintett által közölt adatokat a rögzített hangfelvételen tárolja, annak célja a hangfelvétel minőségbiztosítási célú
felhasználásának biztosítása

A telefonhívást és beszélgetést a MyAssist minőségbiztosítási okokból rögzíti, melyre az érintett figyelmét a MyAssist a telefonbeszélgetés kezdetén külön is felhívja az érintett figyelmét.
Személyes adatok forrása:
A MyAssist a jelen pontban felsorolt személyes adatokat közvetlenül a csoporttagtól / a MyAssist tevékenysége iránt érdeklődő csoporttagnak nem minősülő természetes személytől gyűjti, a honlapon keresztül történő üzenetküldés során a megfelelő cellák érintett általi kitöltésével, illetőleg az érintett által elküldött e-mail fogadásával.
Személyes adatok címzettjei, illetve címzetti kategóriák:
Általános megkeresés (információkérés, észrevétel) esetében a jelen pontban megjelölt célból kezelt személyes adatokat a MyAssist nem továbbítja más címzettnek (kivétel: közvetlen üzenetküldés esetén a weboldal tárhelyszolgáltatója, telefonos megkeresés esetén telefonos ügyfélszolgálatot ellátó társaság).
Az Egyesület ezúton külön is tájékoztatja a MyAssist részére üzenetet küldő, illetve a MyAssistot telefonon megkereső érintetteket, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján jogosultak arra, hogy hozzájárulásukat bármikor visszavonják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.2.8. Tájékoztatás a Biztosítotti / Kedvezményezetti adatok kezeléséről
A MyAssist a csoporttagot biztosítottként jelöli a Pénzügyi Tudatosság Klub felé (Belépési nyilatkozat kitöltését követően) az Egyesület, mint szerződő fél és az ALFA VIG Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszáma: 01-10-041365, adószáma: 10389395-4-44, a továbbiakban mint „ALFA” / „Biztosító”) közötti csoportos biztosítási szerződés alapján, és így a Klub – a biztosítási szerződés szerinti – biztosítási szolgáltatásokat tesz elérhetővé a Tag részére.
A fenti esetben a MyAssist a csoporttag rendelkezése (a csoporttag Csatlakozási nyilatkozatban foglalt nyilatkozata) alapján a biztosításhoz szükséges – a Csatlakozási nyilatkozatban meghatározott – adatokat továbbítja a Biztosító részére.
A MyAssist a csoporttag rendelkezése (a csoporttag Csatlakozási nyilatkozatban foglalt nyilatkozata) alapján a Csatlakozási nyilatkozatban meghatározott adatokat az ott meghatározott célból továbbítja más címzettek részére.
A MyAssist a csoporttag egyes – a Csatlakozási nyilatkozatban meghatározott – adatait kezeli (pl. Csatlakozási nyilatkozat megőrzése).
A fentiek szerint mind a MyAssist, mind a Klub, mind a Biztosító önálló adatkezelőként jár el. A jelen tájékoztató hatályba lépésekor
az Pénzügyi Tudatosság Klub adatkezelési tájékoztatója itt érhető el https://www.petu.hu
az ALFA adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.alfa.hu/dokumentumok#192-wpfd-adatvedelem
Amennyiben a csoporttag egyben biztosított is, biztosítási esemény bekövetkezése esetében a csoporttag közvetlenül az ellátásszervező és a Biztosító részére jelenti be az adatait, küldi meg a különleges adatokat is tartalmazó iratait. A MyAssist tehát a csoporttag egészségügyi adatait (vagy más különleges adatait) nem kezeli.
A biztosítási szolgáltatások csoporttag részére történő biztosítása érdekében a csoporttag MyAssist által kezelt – belépéskor megadott – adatait a fent írtak szerint továbbítja a biztosító és az ellátásszervező részére.
A MyAssist tájékoztatja a csoporttagjait, hogy a biztosítási szolgáltatásokat a Biztosító a gépjárműasszisztencia esetén az SOS Hungary Assistance Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 301.) mint közreműködővel együttműködve nyújtja.
Az ellátásszervező a csoporttag különleges és különleges adatnak nem minősülő személyes adatait önálló adatkezelőként kezeli. Erre tekintettel a MyAssist tájékoztatja az érintetteket, hogy az ellátáskezelő általi adatkezelésről a szolgáltatás nyújtásában közreműködő részletes tájékoztatást nyújt az érintettek részére.
A jelen tájékoztató hatályba lépésekor az adatkezelők adatkezelési tájékoztatója a saját linkjeiken érhetők el.

4. Személyes adatok megőrzési ideje
A MyAssist a korlátozott tárolhatóság elve alapján a csoporttag személyes adatait a kezelés céljainak eléréséhez szükséges (korlátozott) ideig kezelheti az alábbiak szerint:
Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
a Tag hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelés céljához igazodó szükséges időtartamig, de legfeljebb a hozzájárulás érintett általi visszavonásáig (amennyiben nincs további fennmaradó vagy alkalmazható jogalap az ilyen személyes adatok további kezelésére)
jogi kötelezettség teljesítése jogszabályban meghatározott ideig
a MyAssist vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése jogos érdek fennállásáig
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme a létfontosságú érdek védelméhez szükséges időtartamig

5. A CSOPORTTAG / ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT MÁS SZEMÉLY/ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS, GDPR ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JOGAI
A MyAssist a GDPR 13. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiakban tájékoztatja csoporttagjait, valamint a MyAssist általi adatkezeléssel érintett egyéb személyeket (együttesen jelen 5. pontban: érintett) azon jogukról, hogy kérelmezhetik a MyAssist-tól a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és a MyAssist vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése okán kezelt személyes adatok esetében tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az őket megillető adathordozhatósághoz való jogról.
5.1. Az érintett hozzáférési joga [GDPR 15. cikk]
Az érintett jogosult arra, hogy a MyAssisttól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
1. az adatkezelés célja;
2. az érintett személyes adatainak kategóriái;
3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a MyAssist (a MyAssist tehát az adatok címzettje), a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett hozzáférési joga:
1. nem terjed ki az anonim adatokra;
2. a GDPR 15. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.
A MyAssist az érintett kérelmére a GDPR 15. cikkében foglaltaknak megfelelően hozzáférést biztosít a személyes adataihoz, amennyiben:
1. az érintett visszaigazolást kér a MyAssisttól adatainak kezelésével kapcsolatban; és
2. a MyAssist kezeli az érintett személyes adatait; és
3. az érintett hozzáférést kér a személyes adataihoz.
A MyAssist átadja az érintett részére a személyes adatainak másolatát, amennyiben:
1. az érintett a MyAssisttól visszaigazolást kér a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, és
2. a MyAssist kezeli az érintett személyes adatait, és
3. az érintett a személyes adatai másolatát kéri.
Ha az érintett további másolatokat kér a személyes adatairól, a MyAssist észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az érintett viselni köteles.
5.2. Az érintett harmadik országokba irányuló adattovábbítás biztosítékaira vonatkozó tájékoztatása [GDPR 15. cikk (1) bek. c) pont]
A MyAssist az érintett adatait harmadik országbeli címzettek részére nem továbbítja.
5.3. Az érintett helyesbítéshez való joga [GDPR 16. cikk]
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a MyAssist indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az érintettnek a pontatlan adatainak helyesbítésére való joga:
1. nem terjed ki az anonim adatokra;
2. a GDPR 16. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.

A MyAssist az alábbi esetben helyesbíti az érintett személyes adatait:
1. a MyAssist kezeli az érintett személyes adatait, és
2. az adott személyes adatok pontatlanok, és
3. az érintett kéri a személyes adatai helyesbítését.
A MyAssist kiegészíti az érintett személyes adatait, amennyiben:
1. a MyAssist kezeli az érintett személyes adatait, és
2. az adott személyes adatok hiányosak, és
3. az érintett kéri a személyes adatai kiegészítését.
Az érintett jogosult kiegészítő nyilatkozatot tenni a MyAssist felé.
A MyAssist az érintett személyes adatainak helyesbítéséről értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A MyAssist azonban nem értesíti a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek értesítése lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére a MyAssist tájékoztatja a címzettekről.

5.4. Az érintett törléshez való joga [GDPR 17. cikk]
A MyAssist az alábbi feltételek fennállása esetén az érintett személyes adatainak törlése iránti kérelme alapján köteles törölni az érintett adatokat.
A MyAssist indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintett személyes adatait, amennyiben:
• A MyAssist kezeli az érintett személyes adatait, és
• az érintett kéri a személyes adatai törlését, és
• az alábbiak (a-e) közül legalább egy feltétel megvalósul:
a) a személyes adatok nem szükségesek azon célok elérése érdekében, amely célból azokat a MyAssist gyűjtötte, és az érintett nem kéri a törlés helyett az adatkezelés-korlátozását;
b) az adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul és az érintett visszavonja ezen hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján (jelen Adatkezelési tájékoztató 5.7. pontjában foglaltak szerint) tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik (ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik)
d) a személyes adatokat a MyAssist jogellenesen (jogalap nélkül) kezelte, és az érintett nem kéri a törlés helyett az adatkezelés-korlátozását;
e) a személyes adatokat a MyAssistra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
(Az 1-3. pontban foglalt feltételek együttesen mint „Törlési előfeltételek”)
A MyAssist a Törlési előfeltételek fennállása esetén sem köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a MyAssist az érintett törléssel érintett adatait bármely módon nyilvánosságra hozta és azokat a fentiek alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A MyAssist az érintett személyes adatainak törléséről értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A MyAssist azonban nem értesíti a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek értesítése lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére a MyAssist tájékoztatja a címzettekről.

5.5. Az érintett joga az adatkezelés korlátozásához [GDPR 18. cikk]
Az érintett kérheti a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint személyes adatai kezelésének korlátozását, ha az alábbiak valamelyike megvalósul:
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a MyAssist ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; vagy
2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
3. a MyAssistnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az érintett joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére:
1. nem terjed ki az anonim adatokra;
2. a GDPR 18. cikkében foglaltak szerint a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. magában foglalja az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokat.
A MyAssist az érintett személyes adatai kezelésének korlátozásáról értesíti a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A MyAssist azonban nem értesíti a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek értesítése lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az érintettet kérésére a MyAssist tájékoztatja a címzettekről.
Ha a MyAssist a fentiek alapján korlátozza az érintett személyes adatainak kezelését, akkor kizárólag az alábbiakra jogosult:
1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat;
2. az érintett hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat;
3. az érintett hozzájárulása nélkül is kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak megvédéséhez.
Amennyiben az érintett adatainak kezelése a fentiek szerint korlátozásra került, a korlátozás feloldásáról a MyAssist köteles az érintettet előzetesen tájékoztatni.

5.6. Az érintett adathordozhatósághoz való joga [GDPR 20. cikk]
Figyelemmel arra, hogy a MyAssist az érintett személyes adatait automatizáltan kezeli, az érintett a hozzájáruláson és szerződés teljesítése érdekében kezelt adatai esetében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a MyAssistt rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a MyAssist akadályozná, emellett jogosult arra is, hogy kérje ezen adatoknak a MyAssist által egy másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását.
Az érintett adathordozhatósághoz való joga:
1. nem terjed ki az anonim adatokra;
2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
4. kiterjed az egyértelműen az érintetthez kapcsolható álnevesített adatokra.
5.7. Az érintett tiltakozáshoz való joga [GDPR 21. cikk]
A MyAssist külön tájékoztatja az érintettet arról, hogy a MyAssist vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez kezelt adatok esetében az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak ezen jogalapon alapuló kezelése ellen.
Az érintett tiltakozása esetében a MyAssist a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A MyAssist rögzíti, hogy az érintett adatait közvetlen üzletszerzés céljából az érintett hozzájárulásával kezeli. A közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatok esetében az érintett bármikor jogosult tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen (ideértve a közvetlen üzletszerzési tevékenység érdekében végzett profilalkotást is), mely az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását is jelenti.
Az érintett tiltakozása (és ezzel hozzájárulásának visszavonása) esetében a MyAssist az érintett személyes adatokat nem kezelheti tovább.
Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6. AZ ÉRINTETT KÉRELMEINEK ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDEJE
A MyAssist az érintett adatkezeléssel kapcsolatos – 5. pont szerinti kérelemnek, és 7. pont szerinti panasznak nem minősülő – kérdéseit az 2. pontban meghatározott telefonszámon, illetve e-mail címen, vagy pedig az 2. pontban rögzített postacímen elérhető adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartója útján válaszolja meg.
Az érintett a jelen tájékoztató 5. pontja szerinti kérelmeit az alábbi módon teheti meg:
– írásban, postai úton a következő címzéssel ellátva: 2120 Dunakeszi, Veres Péter utca 4.;
– írásban, e-mailben megküldve a következő címre: adatkezeles@myasisst.hu.
A MyAssist köteles az érintettet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatni az 5. pont szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a MyAssisthoz beérkezett, még el nem bírált kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a MyAssist a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a MyAssist nem tesz intézkedéseket a kérelem nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával is.
Amennyiben a MyAssist tudomást szerez arról, hogy már nincs szüksége valamely személyes adatra adatkezelés céljából, a MyAssist köteles az érintett személyt írásban (ideértve az elektronikus tájékoztatást is) tájékoztatni:
• az érintett adatról; és arról, hogy
• az adatok kezelésére a GDPR 17. cikk (3) bekezdése sem ad lehetőséget; és
• amennyiben az érintett a tájékoztatástól számított 1 hónapon belül nem él a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jogával, a MyAssist rendes felülvizsgálati és törlési eljárás keretén belül az érintett adatot véglegesen törli; és
• amennyiben az adatkezelés korlátozását kéri (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez), tájékoztatást kérhet azon címzettekről, akinek a MyAssist az érintett adatot továbbította.

Amennyiben a MyAssist tudomást szerez arról, hogy valamely személyes adat kezelését jogellenesen végzi, köteles az érintett személyt írásban (ideértve az elektronikus tájékoztatást is) tájékoztatni arról, hogy:
• a MyAssist mely személyes adatait kezeli jogellenesen (például jogalap nélkül); és
• az adatok kezelésére a GDPR 17. cikk (3) bekezdése sem ad lehetőséget; és
• amennyiben az érintett a tájékoztatástól számított 1 hónapon belül nem él a GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jogával, az Egyesület rendkívüli törlési eljárás keretén belül az érintett adatot véglegesen törli; és
• amennyiben az adatkezelés korlátozását kéri, tájékoztatást kérhet azon címzettekről, akinek az Egyesület az érintett adatot továbbította.

7. PANASZ BENYÚJTÁSÁHOZ VALÓ JOG
A MyAssist a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatja az érintettet, hogy amennyiben álláspontja szerint a MyAssist az adatkezelése során a GDPR-ban foglaltakat nem tartotta be, és ezzel a személyes adatainak kezelése során az érintett jogait megsértették, jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.
A jogsérelem hatékony orvoslása érdekében javasoljuk, hogy az érintett panasz tételét megelőzően a vélt jogsérelmet a jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában megjelölt kapcsolattartó részére jelezni szíveskedjen. Az egyeztetés lefolytatása az érintett panasztételi jogát nem zárja ki, azonban annak sikeres volta esetén a felek közötti jogvita közvetlenül orvosolható.
Az érintett a fentieken túl jogosult bírósági eljárást indítani, mely során dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A felügyeleti hatóság aktuális elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36(1)391-1400, fax: +36(1)391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

8. A JELEN TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGA
A MyAssist fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A MyAssist az Adatkezelési tájékoztató módosítása esetén a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az érintetteket.

___________________________________________________________________
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE
Az Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak:
a) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
d) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
e) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
f) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
g) felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
h) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
i) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
j) közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére;
k) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
1. Az adatkezelés elvei
A MyAssist az érintett személyes adatainak kezelése során legalább az alábbi elveket érvényesíti:
1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a MyAssist köteles az érintettek személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon, megfelelő jogalapon kezelni;
2. célhoz kötöttség: a MyAssist csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtheti az érintettek személyes adatait, és azokat nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, azzal, hogy a GDPR 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés;

3. adattakarékosság: a MyAssist által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

4. pontosság: a MyAssist által kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

5. korlátozott tárolhatóság: a MyAssist köteles a személyes adatokat olyan formában tárolni, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor;

6. integritás és bizalmas jelleg: A MyAssist az adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

7. elszámoltathatóság: a Klub felelős a fenti (a-f) pontokban foglalt) elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Alkalmazandó jogszabályok
A MyAssist adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
• évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
• évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
• évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.).